Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
DOBROCZYNNEJ FUNDACJI "DOBRA NOWINA"

Witamy serdecznie w naszym sklepie internetowym „DOBRY UCZYNEK”. Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina” dotychczas nie korzystała z żadnych zasobów publicznych w jakiejkolwiek formie. Swoją działalność statutową pragniemy finansować z działalności gospodarczej. Ewentualny zysk ze sprzedaży każdego przedmiotu lub towaru, powiększy przeznaczone na ten cel środki. Zapraszamy do współpracy i wyrażamy nadzieję, że oferowane na wirtualnych półkach produkty zainteresują naszych Gości. Nim jednak dojdzie do ewentualnej transakcji, prosimy zapoznać się z zapisami Regulaminu naszego sklepu

Rozdział I. OZNACZENIE POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 

§1 Sprzedający - Dobroczynna Fundacja "Dobra Nowina"

 1. Właścicielem sklepu jest Dobroczynna Fundacja "Dobra Nowina" z siedzibą w Piastowie, ul. Ogińskiego 16/15, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000245599, NIP 534-231-22-77, REGON 140380296, zwana dalej jako "Sprzedający".
 2. Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina” ustanowiona została aktem notarialnym dwudziestego drugiego lipca 2005 roku przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 17, w celu prowadzenia działalności dobroczynnej, wspierania procesów edukacyjnych, patriotycznego wychowania młodzieży, pomagania rodzin wielodzietnych, zwalczania bezrobocia oraz promowania przedsiębiorczości. 

§2 Kupujący: Każda osoba fizyczna lub prawna, kupująca oferowane przez  Dobroczynną Fundację "Dobra Nowina" rzeczy lub towary.

§3 Towar: substancja w postaci stałej, sypkiej, ciekłej lub lotnej bez względu na postać, konsystencję i wagę, zwana dalej „towarem”, prezentowana jest przez Sprzedającego na stronie internetowej lub w udostępnionej mu witrynie portalu aukcyjnego w postaci opisowej i graficznej z podaniem właściwości użytkowych, szczegółami jego konstrukcji, koloru, ceny i innych ważnych cech, jeśli takie występują. Informacje te przekazywane są w zakresie niezbędnym do dokonania przez Kupującego oceny przydatności oferowanego towaru do jego potrzeb.

 1. towar masowy może występować luzem, w pojemnikach lub w postaci paczkowanej,

 2. rzeczy nowe mogą mieć postać gotowego do użytkowania wyrobu finalnego lub być zbiorem części przeznaczonych do samodzielnego zmontowania rzeczy wg dołączonej instrukcji.

 3. oferowany przez nas towar pochodzi w zdecydowanej większości od polskich producentów lub dystrybutorów i spełnia wymogi niezbędne do uznania go za produkt krajowy.

 4. towar, który nie spełnia wymogów klasyfikacyjnych pochodzenia krajowego, posiada oznaczenie w jakim państwie go wyprodukowano lub zakupiono.

§4 Przedmiot: rzecz używana, ale zachowująca pełną wartość użytkową, 

§5 Zamówienie: jest składane na Internetowym Formularzu Zamówień przez wpisanie w okienko arkusza ilości zamawianego towaru i wprowadzenie zaznaczeń w pozostałych polach wyboru.

§6 Internetowy Formularz Zamówienia (zwany dalej Formularzem): elektroniczny dokument przeznaczony do składania zamówień zakupywanego towaru i umożliwiający określenie ilości w jednostkach miary odpowiednich dla jego właściwości oraz:

 1. sposobu dokonania płatności za zakupiony towar,
 2. sposobu dokonania dostawy zakupionego towaru albo dokonania jego odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.

§7 Cena: podana przez sprzedającego w ofercie sprzedaży wartość jednostki miary danego towaru. Cena towaru wystawionego do sprzedaży nie podlega negocjacji i jest podawana ze wszystkimi składnikami kalkulacyjnymi oraz ciążących na cenie ciężarów podatkowych. Cena towaru nie zawiera kosztów jego dostawy.

§8 Wartość zakupu: łączna wartość brutto wszystkich jednorazowo zakupionych towarów w czasie trwania danej sesji aukcyjnej, policzona przez zsumowanie cen zakupionych towarów i dodanymi kosztami dostawy towaru.

§9 Zapłata: za zamówiony towar jest dokonana w formie przedpłaty na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub wręczana Dostawcy w trakcie realizowania przesyłki zamówionego towaru.

§10 Dostawa: towar jest dostarczany Kupującemu, w zależności od dokonanego przez niego wyboru na Formularzu, za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów. Doręczenie może być zrealizowane przez:

 1. firmę doręczycielską (usługa odpłatna zwiększająca koszt zakupu towaru) z ewentualną realizacją poboru za dostarczony towar, jeśli nie była uprzednio wykonana przedpłata,
 2. odbiór osobisty towaru przez Kupującego (bez kosztów doręczenia) we wskazanym przez Sprzedającego miejscu.

§11 Doręczyciel: pracownik firmy zewnętrznej, wyspecjalizowanej w dostawie przesyłek.

§12 Gwarancja: Ustawodawca zniósł obowiązek udzielania gwarancji Kupującemu przez Sprzedającego na zakupywany towar i pozostawił to do swobodnego uznania zainteresowanych – jako świadczenie dobrowolne. Aby skutecznie chronić interes Kupującego zwanego w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176,  ustanowił zasadę zgodności towaru z umową. Świadczenia należne Kupującemu z tytułu uprawnień przyznanych przez przedmiotową Ustawę, na użytek niniejszego Regulaminu zostało nazwane Gwarancją.

§13 Serwis: miejsce gdzie dokonywana jest naprawa reklamowanego towaru.

§14 Transakcja: dokonanie zakupu przez Kupującego.

§15 Instrukcja montażowa: opis czynności z graficznymi ilustracjami wskazującymi jak poprawnie zmontować przysłany Kupującemu w częściach towar – zwana dalej Instrukcją

Rozdział  II. ZAMÓWIENIE TOWARU

§16 Warunkiem koniecznym zawarcia transakcji kupna-sprzedaży przez Kupującego jest złożenie zamówienia z podaniem ilości i rodzaju towaru i podanie danych adresowych oraz dokonanie przedpłaty, jeśli taka forma rozliczenia za zmówiny towar została wybrana.

 1. zamówienie składane jest na Formularzu lub poprzez środki zdalnego porozumiewania w sposób zapewniający pewność obrotu. Na zamówieniu należy: podać ilość zamawianych jednostek miary, wybrać sposób zapłaty za zamówiony towar według zasad opisanych w Formularzu, wybrać jedną z możliwości dostawy, proponowaną w Formularzu. 

 2. płatność za zamówiony towar na rachunek bankowy Sprzedającego może być realizowana jako: przedpłata w formie standardowego przelewu bankowego; przedpłata w formie elektronicznego przelewu bankowego; zapłata za dostawiony towar „za pobraniem”. Wówczas poboru należności dokonuje Doręczyciel towaru.

 3.  realizacja dostawy do Kupującego nabytego przez Niego towaru nastąpi, po wskazaniu  miejsca gdzie ma być on dostarczony i podaniem wszystkich niezbędnych do tego celu danych adresowych,
 4. przekazane do dyspozycji Sprzedającego dane adresowe i osobowe służą wyłącznie do realizacji dostawy i nie mogą być przechowywane bez zgody Kupującego,

 5. jeśli Kupujący wybrał rozliczenie ze Sprzedającym w formie przedpłaty, to powinien ją zrealizować w ciągu pięciu dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Przekroczenie tego terminu spowoduje anulowanie zamówienia i konieczność powtórnego jego składania.

 6. zamówienia można składać w rytmie całodobowym, przez cały tydzień, również w dni świąteczne. zamówienia złożone w dni robocze po godz. 1300 oraz w dni wolne od pracy będą kierowane do realizacji w najbliższy następny dzień roboczy.

 7. Koszt dostawy towaru do wskazanego miejsca przeznaczenia ponosi Kupujący. Jeżeli wartość zakupionego na aukcji towaru przekroczy sumę 5000 zł (pięć tysięcy), Sprzedający dokona dostawy zakupionego towaru na własny koszt.

 8. Jeśli z ważnych przyczyn termin dostawy musi ulec zmianie, Kupujący zostanie natychmiast o tym powiadomiony w sposób podany w koncie osobistym. Jeśli Kupujący nie wyrazi zgody na nowy termin dostawy, umowa sprzedaży zostaje rozwiązana ze skutkami zapisanymi w Rozdziale V niniejszego regulaminu.

Rozdział  III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§17 Sprzedający ma obowiązek przystąpić do realizacji zamówienia w momencie gdy:

 1. Kupujący jako sposób zapłaty za zamówiony towar wybrał dokonanie przedpłaty a wartość zakupu została wpłacona na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Kupujący jako sposób zapłaty za zamówiony towar wybrał płatność przy jego odbiorze.
 3. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu wpłynięcia na jego rachunek bankowy przelanej za niego należności lub jej zainkasowaniu przez Doręczyciela przesyłki. Po uregulowaniu należności za zamówiony towar, przechodzi on na własność Kupującego.
 4. Przy sprzedaży ratalnej, za moment zapłaty za zakupiony towar uważa się czas dokonania przelewu przez bank kredytujący dokonaną transakcję.
 5. Sprzedawca do każdej przesyłki załącza dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego, lub – na żądanie zainteresowanej osoby, fakturę VAT.
 6. Dostawa towaru powinna być zrealizowana w terminie siedmiu dni lub krótszym. Jeśli by zaistniały nieprzewidziane przeszkody w zrealizowaniu dostawy w tym terminie, Sprzedający ma obowiązek powiadomić o tym Kupującego i uzgodnić nowy termin dostawy.
 7. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu dostawy, transakcja zostaje anulowana a wpłacona za towar należność podlega zwrotowi. Koszt zamknięcia transakcji obciąży Sprzedającego.
 8. Ryzyko wynikające z podania przez Kupującego błędnych danych adresowych do dostawy towaru lub wpisania nieprawidłowego nr. rachunku bankowego przy dokonywaniu wpłaty za towar albo wręczenia gotówki z tego samego tytułu osobie nieuprawnionej, obciąża wyłącznie Kupującego.
 9. Ryzyko związane z urazami transportowymi i błędami kompletacji elementów towaru w całości obciąża Sprzedającego, pod warunkiem wcześniejszego ich zgłoszenia Sprzedającemu przez Kupującego.

Rozdział  IV. UŻYTKOWANIE TOWARU

§18 Towar dostarczany jest Kupującemu w elementach do samodzielnego montażu.

 1. Nieodłącznym elementem kompletu części dostarczonego towaru jest Instrukcja Montażowa,

•       przedmiotowa Instrukcja zawiera również informację na temat prawidłowego sposobu wykorzystywania towaru, gwarantującego jego trwałość i niezawodność oraz zapewniający komfort użytkowania,

 1. Ryzyko wynikające z odmiennego niż pokazuje Instrukcja sposobu zmontowania towaru albo nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, ciąży wyłącznie na Kupującym.

Rozdział  V. BEZWARUNKOWY ZWROT TOWARU

§19 Kupujący może zrezygnować z dokonanego zakupu bez podawania przyczyn jeśli: 

 1. Zakup został dokonany poza siedzibą Sprzedającego a Kupujący przed upływem 14 dni od momentu dostawy zakupionego towaru postanowił z niego zrezygnować,

•       aby czynność ta była skuteczna, Kupujący musi dokonać wypowiedzenia umowy kupna na piśmie i doręczyć je Sprzedającemu, pod adres jego siedziby podanej na stronie internetowej panelu aukcyjnego lub internetowej witryny firmowej,

•       pismo powinno być doręczone Sprzedającemu w sposób gwarantujący pewność obrotu, najlepiej listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru lub w inny sposób zapewniający podobną skuteczność,

•       termin 14 dni jest terminem zawitym. Bieg terminu tego uprawnienia rozpoczyna się w dniu następnym od momentu pokwitowania odbioru towaru i wygasa po czternastu dniach. Brak zachowania tej miary czasu powoduje, że wypowiedzenie umowy kupna staje się bezskuteczne.

 1. Jeśli procedura zwrotu towaru zostanie uruchomiona, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu na własny koszt w ciągu 14 dni zakupionego towaru,
 2. bieg terminów zwrotu towaru liczy się od momentu skutecznego doręczenia Sprzedającemu przez Kupującego decyzji o zwrocie towaru,

 3. decyzja o zwrocie towaru powinna być zrealizowana w ciągu następnych 14 dni od momentu zawiadomienia Sprzedającego o zwrocie nabytego towaru,

 4. po upływie czternasto-dniowego terminu, niezrealizowana decyzja o zwrocie towaru i rezygnacji z jego kupna, staje się nieważna i uważa się ją za niebyłą.

 1. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu na własny koszt w ciągu 14 dni, licząc od momentu otrzymania zwracanego towaru, otrzymanej od Kupującego Zapłaty za dostarczony towar wraz z naliczonymi mu kosztami transportu z tytułu dostawy towaru.

•       Sprzedający ma obowiązek naliczyć Kupującemu za okres rozporządzania jego Zapłatą odsetki ustawowe i przesłać mu te odsetki razem ze zwracaną sumą.

 • jeśli zwracany towar był zakupiony w systemie sprzedaży ratalnej, Kupujący musi osobno rozliczyć się z bankiem kredytującym zakup Towaru.

Rozdział  VI. REKLAMACJE

§20 Jakość sprzedawanego produktu: 

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego nieodpłatne usługi serwisowe dla zakupionego przez niego towaru, jeśli powstała lub ujawniona została wada użytkowa, która jest zawiniona przez producenta lub dystrybutora tego towaru,

  •       obowiązek świadczenia bezpłatnych usług serwisowych, Sprzedający będzie realizował przez okres 2 lat, licząc od momentu dostawy zakupionego towaru,

 2. Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego odpłatne usługi serwisowe dla zakupionego przez niego towaru, jeśli powstała lub ujawniona wada użytkowa towaru obciąża Kupującego lub wyekspirował termin ustawowego zobowiązania bezpłatnego serwisowania,

•       odpłatne usługi serwisowe po jednorocznym okresie gwarancyjnym, świadczone będą w przypadku dostępności materiałów, z jakich został wykonany serwisowany towar lub po wyrażeniu zgody przez Kupującego na zastosowanie materiałów zastępczych.

Rozdział  VII. PRAWA I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE 

§21 Zdjęcia i opisy zdjęć:

 1. Użyte na internetowej stronie aukcyjnej lub firmowej witrynie internetowej zdjęcia i ich opisy, pochodzą z zasobów Agencji Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług „AKORD” s.j. i są własnością tej firmy.
 2. Wymienione w §21 ustęp „1” materiały podlegają ochronie prawa autorskiego i bez zgody właściciela nie mogą być kopiowane, publikowane ani używane do celów komercyjnych lub jakichkolwiek innych.

§22 Logo graficzne:

 1. Użyte na stronie internetowej logo czteroręcznego serduszka zwieńczonego wizerunkiem słoneczka, jest własnością Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina” i chronione jest prawami autorskimi.

 2. Zabrania się bez wiedzy i zgody właściciela posługiwać się tym logiem do celów komercyjnych i jakichkolwiek innych oraz je kopiować i publikować w jakiejkolwiek formie.

§23 Regulamin Sklepu  Dobroczynnej Fundacji "Dobra Nowina"

 1. Regulamin ten jest własnością Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina” i chroniony jest prawami autorskimi. 

 2. Zabrania się bez wiedzy i zgody właściciela posługiwać się nim do celów komercyjnych i jakichkolwiek innych oraz kopiować i publikować jego treść w jakiejkolwiek formie.

Rozdział VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

§24 Każdy Kupujący jest zobowiązany respektować postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeśli treść wyżej wymienionych regulacji nie jest przez Kupującego akceptowana, powinien on zrezygnować z przeprowadzenia zamierzonej transakcji.

§25 Każdy, kto ma zamiar dokonać w naszym sklepie zakupu, musi zapoznać się z zapisami tego Regulaminu, gdyż zawarte w nim przepisy rodzą skutki prawne dla stron zawieranej transakcji. Jeśli po jego przeczytaniu nasz Gość dokonał zakupu, to przyjmuje się przez domniemanie, że akceptuje on zawarte w nim postanowienia.

§26 Wyrażamy nadzieję, że zawarte w Regulaminie postanowienia, oparte na obowiązującym w naszym państwie prawie, dla nikogo nie będą dolegliwe i pozwolą uniknąć różnych nieporozumień.

§27 Regulamin opracowany został na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

 2. USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176

 3. USTAWA Kodeks Cywilny Tytuł VII - Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

Prosimy naszych Gości o zgłaszanie swoich uwag oraz wyrażanie opinii o naszym sklepie i jego funkcjonowaniu na adres fundacja-d-n@data.pl . Mamy nadzieję, że pomoże to nam go skutecznie doskonalić, aby jak najlepiej służyć naszym Klientom.

                                                                       Z upoważnienia Zarządu Fundacji

                                                                                  Aleksander Zając

                                                                                  Prezes Zarządu