Wymiany i zwroty

ZWROTY: Kupujący może zwrócić do sklepu zakupiony towar bez podania przyczyn w terminie 14 dni licząc od dnia następnego w którym nastąpiło pokwitowanie jego odbioru. Informacja ta powinna być przekazana Sprzedawcy w sposób zapewniający pewność obrotu. Zwrotu towaru dokonuje Klient na własny koszt. Najpóźniej po 14 dniach od momentu odesłania towaru, Kupujący otrzyma zwrot wartości zakupionego towaru wraz kosztami jego zakupu.

Nie wszyskie jednak towary mogą być zwracane. Dotyczy to środków żywnościwych, rzeczy wykonanych na osobiste zamówienie, usług których realizacja jest w toku i wielu innych. Szczegółowy wykaz wyłączeń można znaleźć w ustawie o Ochronie Praw Konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. Dz.U. z dn. 24 czerwca 2014 r. Poz. 827, łącznik do ustawy http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm.

Poniżej wzór oświadczenia o tym, że klient podjął decyzję o rezygnacji z zakupu zamówinego towaru.

 

  ……………………………………..………                                                                      …..……………………
  Imię i nazwisko Kupującego                                                                                        Miejscowość i data
………………………………….
          Adres zamieszkania 
………………………………….
  Kod pocztowy i miejscowość

                                   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                         zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży towaru wymienionego w zamówieniu nr ................ z dnia .................................... i proszę o zwrot kwoty ………………………........... zł
(słownie złotych) ........................................................................................................................    

przekazem pocztowym na adres................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
lub na rachunek bankowy nr ......................................................................................................
Jednocześnie proszę o odebranie zakupionego przeze mnie towaru w postaci: ....................... ................................................................................... po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Ponadto oświadczam, iż wiem, że towar powinienem odesłać z powrotem w ciągu 14 dni od momentu wypowiedzenia umowy, chyba że został uzgodniony inny termin zwrotu towaru. Jestem również poinformowany iż zwrot pieniędzy zapłaconych za towar otrzymam w ciągu 14 dni po jego odesłaniu na własny koszt.


                                                                                                                          podpis Konsumenta